gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE Braşov organizează în data de 28.04.2017

DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE Braşov organizează în data de 28.04.2017 concurs pentru ocuparea de posturi contractuale de execuţie.


Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată, cu cerinţe specifice:


La Serviciul Asistență Socială pentru Persoanele cu Dizabilități


- un post de asistent social practicant: diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială; minimum 6 luni vechime în specialitate; cunoştinţe PC nivel mediu (Microsoft Office)
- un post de asistent social debutant: diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială; cunoştinţe PC nivel mediu (Microsoft Office).


La Serviciul Protecția Familiei și Copilului


-un post de asistent social practicant: diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială; minimum 6 luni vechime în specialitate; cunoştinţe PC nivel mediu (Microsoft Office)


La Serviciul Prestații Sociale


-un post de asistent social practicant: diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială; minimum 6 luni vechime în specialitate; cunoştinţe PC nivel mediu (Microsoft Office)


La Serviciul Asistenţă Socială Comunitară


-3 posturi de asistent social debutant: diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială; cunoştinţe PC nivel mediu (Microsoft Office).
- un post de asistent social practicant: diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială; minimum 6 luni vechime în specialitate; cunoştinţe PC nivel mediu (Microsoft Office)
- un post de asistent social principal: diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială; minimum 5 ani vechime în specialitate; atestarea obţinerii prin concurs a gradului principal; cunoştinţe PC nivel mediu (Microsoft Office).


Bibliografia şi informaţii suplimentare: Braşov, Str. Panselelor nr. 23, Serviciul Resurse Umane, între orele 8.30- 16.00, Telefon 0368-469995 int.857 sau 0727-760919.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30