Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Tag Results

Search results for FOCUS GRUP

𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒 𝐆𝐑𝐔𝐏

⏰11 octombrie 2023, 10:00-12:00

📌Număr maxim de locuri: 50

Moderatori: 𝑻𝒂𝒕𝒊𝒂𝒏𝒂 𝑫𝒖𝒕̦𝒂̆ - 𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓 𝒆𝒙𝒆𝒄𝒖𝒕𝒊𝒗 𝑪𝑵𝑨𝑺𝑹, 𝑺𝒊𝒎𝒐𝒏𝒂-𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑴𝒂̆𝒓𝒈𝒊𝒏𝒆𝒂𝒏 - 𝑷𝒓𝒆𝒔̦𝒆𝒅𝒊𝒏𝒕𝒆 𝑺𝒖𝒄𝒖𝒓𝒔𝒂𝒍𝒂 𝑻𝒆𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒍𝒂̆ 𝑴𝒖𝒓𝒆𝒔̦.

𝐼̂𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑢𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑢𝑖 𝐹𝑜𝑐𝑢𝑠 𝐺𝑟𝑢𝑝 𝑣𝑎̆ 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑛𝑒𝑚 𝑜 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡̦𝑖𝑖 𝑑𝑒