Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Comisii operative CNASR

1. Comisia de Cercetare in Asistenta Sociala

2. Comisia Electorala Centrala Permanenta

3. Comisia de avizare si atestare profesionala

4. Comisia de deontologie profesionala

5. Comisia de formare profesionala

6. Comisia de strategie si dezvoltare profesionala

7. Comisia de imagine si comunicare

 

Comisia de Cercetare in Asistenta Sociala

Comisia de cercetare în asistență socială îndeplinește următoarele atribuții:

 1. desfășoară activități de cercetare în domeniul asistenței sociale, al intervenției sociale și al comunicării sociale;
 2. promovează rezultatele studiilor derulate sub egida Colegiului în rândul comunității asistenților sociali, al factorilor de decizie și al publicului larg;
 3. propune măsuri pentru îmbunătățirea practicilor sociale prin contribuție la elaborarea, implementarea și evaluarea impactului intervenției asistentului social;
 4. colaborează cu diverse instituții de învățământ și de cercetare din țară și străinătate în vederea promovării asistenței sociale bazate pe dovezi;
 5. monitorizează activitatea de cercetare a asistenților sociali înscriși în Colegiu;
 6. stimulează activitatea de cercetare a asistenților sociali prin facilitarea accesului la cursuri de formare în domeniu, accesul la infrastructura de cercetare;
 7. formulează propuneri către BEX privind instituirea de arii de cercetare socială interdisciplinară;
 8. colaborează cu celelalte comisii operative ale Colegiului pentru identificarea temelor de cercetare relevante pentru comunitatea asistenților sociali din România.

Presedinte: Mihaela Zanoschi

Membri: Elena Loreni Baciu, Mihai Bogdan IovuCercetari Comisia de cercetare in asistenta sociala


Profilul asistentilor sociali din Romania

Renasterea unei profesii sau despre cum e sa fii asistent social in Romania

Studiu - Asistenta sociala fara asistenti sociali

Competențele profesionale ale asistenților sociali

Perspective asupra sistemului și serviciilor de asistență socială din România


Comisia Electorala Centrala Permanenta


Buletin vot 2022 model

2022 - 2027 program electoral Diana Cristea


Programe electorale BACAU

Program electoral candidat Bodor Lucian

Program electoral candidat Pavel Marius


Programe electorale IASI

Program electoral Laurentiu Chicos Profesia de asistent social - Prezent si viitor

Program electoral Magdalena Necula

Program electoral Minzat Sorina


Documente

Declaratie de candidatura pentru alegerea conducerii CNASR

Declaratie de candidatura pentru alegerea presedintelui si comitetului sucursalei

Declaratie de candidatura pentru alegerea si desemnarea ca reprezentant al Sucursalei, in congresul CNASR

Declaratie de incompatibilitate

Program Doru Buzducea CNASR

Regulament electoral al CNASR


Decizii Comisie Electorala Centrala Permanenta


Componenta:

Presedinte: Marius-Sergiu Dohotaru-Pletoianu

Membri: Roxana Andreea Marin

              Gheorghe Pleşa - SUSPENDAT


Comisia de avizare si atestare profesionala

Comisia de avizare și atestare profesională îndeplinește următoarele atribuții:

 1. analizează cererile de eliberare a avizelor de exercitare a profesiei de asistent social,
 2. analizează cererile de acordare a treptelor de competență profesională a asistenților sociali;
 3. analizează cererile de eliberare a atestatelor de liberă practică în asistență socială,
 4. analizează cererile de eliberare a certificatelor de înregistrare a formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social;
 5. analizează cererile de eliberare a certificatelor de exercitare a atribuțiilor de asistent social;
 6. analizează cererile de suspendare a activității formei independente de exercitare a profesiei, cele de înregistrare a modificărilor la certificatul de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de asistent social precum și cererile de suspendare/încetare a calității de membru al Colegiului;
 7. analizează cererile de prelungire a valabilității avizului de exercitare a profesiei, în condițiile prevăzute de normele incidente în materie;
 8. analizează indeplinirea condițiilor și documentația depusă în vederea soluționarii cererilor prevăzute la lit. a)-g);
 9. analizează cererile și îndeplinirea condițiilor privind recunoașterea profesională a diplomelor, care atestă calitatea de asistent social.
 10. propune BEX prelungirea perioadei de valabilitate a avizelor de exercitare a profesiei cu perioada aferentă suspendării, în situația în care asistentul social în cauză a avut suspendate raporturile de muncă/serviciu în perioada de valabilitate a avizului de exercitare a profesiei.
 11. formulează în atenția BEX propuneri motivate vizând modul de soluționare a cererilor ce cad în competența sa de soluționare.
 12. realizează verificarea calificărilor profesionale ale prestatorului de servicii în condițiile prevăzute de Legea nr.200/2004, cu modificările ți completările ulterioare.

În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia de avizare și atestare profesională organizează interviuri, în situația în care BEX emite o hotărâre în acest sens. Dispozițiile art. 29 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Comisia de avizare și atestare profesională exercită orice alte atribuții stabilite de prezentul Regulament sau prin acte emise de organele de conducere ale Colegiului.

Componenta:

Presedinte: Oana Clocotici

Membri: Violeta Constantin, Theodora Ene, Andreea Furtuna, Cleopatra HeroiComisia de deontologie profesionala

Comisia de deontologie profesională îndeplinește următoarele atribuții:

 1. participă la elaborarea proiectului de Cod deontologic al asistentului social precum și la redactarea propunerilor vizând modificarea sau completarea acesuia;
 2. primește și analizează sesizările referitoare la litigiile ivite între asistenții sociali sau între formele independente de exercitare a profesiei
 3. realizează procedura de conciliere sau după caz, formulează un răspuns motivat în situațiile în care sesizările prevăzute la lit. b) nu sunt de competența Colegiului ori nu necesită conciliere
 4. aplică dispozițiile prezentului regulament cu privire la instrumentarea plângerilor vizând abaterile disciplinare/profesionale ale asistenților sociali și cele privind realizarea cercetării disciplinare/profesionale prealabile;
 5. aplică sancțiunile prevăzute în prezentul regulament;
 6. pastrează evidența sancțiunilor aplicate și a documentației întocmite cu prilejul soluționării plângerilor vizând abaterile disciplinare/profesionale ale asistenților sociali sau, după caz, persoanelor cu atribuții de asistență socială, luate în evidența Colegiului

 Componenta:

Presedinte: Nicoleta Remet

Membri: Lucian Bodor, Romelia Blejan

Schema procedura comisie de deontologie

Model plangere deontologie cu idComisia de formare profesionala

Comisia de formare profesională continuă îndeplinește următoarele atribuții:

 1. analizează cererile de înregistrare și avizare a furnizorilor de formare profesională continuă a asistenților sociali;
 2. analizează cererile de înregistrare și creditare a programelor de formare profesională continuă a asistenților sociali derulate de persoanele prevăzute la lit. a;
 3. analizează îndeplinirea condițiilor și documentația depusă în vederea soluționării cererilor prevăzute la lit. a) si b);
 4. elaborează programe- cadru de formare profesională continuă și ghiduri în domeniul asistenței sociale, în baza cărora furnizorii de formare elaborează programele de formare profesională continuă;
 5. analizează conținutul programelor de pregătire a persoanelor cu nivel mediu care lucrează în domeniul asistenței sociale și formulează în atenția BEX propuneri vizând avizarea acestora.
 6. formulează propuneri vizând inițierea unor demersuri de colaborare cu instituțiile de învățământ superior în vederea adaptării curriculei universitare la noile nevoi sociale, organizarea și desfășurarea practicii studenților în domeniul asistenței sociale precum și cu privire la alte aspecte legate de formarea asistenților sociali;
 7. Propune BEX modul de soluționare a cererilor prevăzute la lit. a) si b

 Componenta:

Presedinte: Mihaela Andreea Pontos

Membri: Felicia Andrioni, Alina GarleanuComisia de strategie si dezvoltare profesionala

Comisia de strategie și dezvoltare profesională îndeplinește următoarele atribuții:

 1. elaborează programele de strategie profesională privind formarea profesională și dezvoltarea competențelor profesionale ale asistentului social, precum și alte acte necesare instituirii de standarde de calitate în asistența socială pe care le supune aprobării BEX;
 2. identifică nevoile de formare în domeniul asistenței sociale și întocmește strategii de dezvoltare profesională în vederea dezvoltării competențelor asistenților sociali precum și pentru creșterea calității actului profesional;
 3. identifică parteneri pentru implementarea strategiilor de dezvoltare profesională precum și pentru programe intensive de pregătire profesională destinate asistenților sociali care au întrerupt activitatea;
 4. elaborează metodologia privind organizarea și desfășurarea programelor intensive de pregătire profesională pentru asistenții sociali care au întrerupt activitatea precum și tematica acestora și le supune, spre aprobare, BEX;
 5. elaborează metodologia privind organizarea și desfășurarea stagiului profesional pentru asistenții sociali debutanți pe care o supune, spre aprobare, BEX

Componenta:

Presedinte: Daniel Hliban

Membri: Roxana Necula, Roxana VasilescuComisia de imagine si comunicare

Comisia de imagine și comunicare îndeplinește următoarele atribuții:

 1. elaborează strategia de promovare a imaginii Colegiului și o supune aprobării BEX ;
 2. coordonează acțiunile de promovare a imaginii Colegiului;
 3. concepe, elaborează și asigură distribuirea materialelor de promovare a imaginii Colegiului (afișe și postere, broșuri, albume, ghiduri, pliante, fluturași de informare, CD-uri de prezentare, etc.);
 4. colaborează cu celelalte comisii operative pentru conceperea și diseminarea informațiilor cu privire la activitatea Colegiului;
 5. propune manifestări și evenimente de promovare a Colegiului ;
 6. stabilește configurația și structura site-ului Colegiului www.cnasr.ro precum și dezvoltarea altor site-uri dedicate evenimentelor organizate de Colegiu și le supune aprobării BEX;
 7. monitorizează și analizează imaginea Colegiului în mediul virtual;
 8. asigură o bună comunicare cu toate comisiile, departamentele și structurile Colegiului;
 9. asigură o bună comunicare cu toate organizațiile, instituțiile sau persoanele fizice interesate de Colegiu;
 10. Identifică posibilitățile de colaborare în care poate fi implicat Colegiul.
 11. Identifică toate problemele ce apar în legătură cu imaginea și relațiile Colegiului și le aduce la cunoștința BEX în vederea soluționării acestora.

Componenta:

Presedinte: Nelida Ghitulescu

Membri: Lavinia Bucur, Mihaela Motoc, Mirela Niculai, Stefania Savin