Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Obținerea unei trepte de competență profesională superioară

  1. Documente necesare obținerii unei trepte de competență profesională superioară
  2. Taxe
  3. Procedura și condiții

 

Documente necesare obtinerii unei trepte de competenta profesionala superioara

1. cerere pentru obtinerea unei trepte de competenta superioara ;
2. fotocopia cartii de identitate;
3. declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatiile de interdictie/ incompatibilitate prevazute de Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social;
4. consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal (formular);
5. certificat de cazier judiciar, in original;
6. adeverinta medicală sau certificat medical, în original în care se va face menţiunea : clinic sănătos, apt de muncă;
7. dovada îndeplinirii condiției de vechime a practicii în domeniul asistenței sociale (copie carte de muncă asa cum a fost completata pana la data de 01.01.2011 cand au fost scoase din circuit, 8. contract de muncă, fișa de post, adeverința eliberată de angajator, extras din revisal cu raport per salariat) - se depun toate aceste documente;
8. curriculum vitae, in original;
9. adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca in perioada scursa de la acordarea ultimei trepte de competenta solicitantul nu s-a aflat in situatii de suspendare/incetare a raporturilor de munca/serviciu;
10. dovada achitarii taxei de analizare a cererii pentru obtinerea unei trepte de competenta superioara - 150 lei - se poate achita in contul RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 (deschis la Raiffeisen Bank), RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001 (deschis la BCR) sau online aici https://portal.cnasr.ro/plata-online;

Persoanele care solicita obtinerea unei trepte de competenta profesionala superioara trebuie sa faca dovada achitarii tuturor cotizatiilor de membru catre Colegiul National al Asistentilor Sociali si dovada ca si-au ridicat avizul de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competenta profesionala detinuta la momentul respectiv.

* Persoanele care la inregistrarea in CNAS au depus la dosar adeverinta de licenta vor depune pe langa documentele mentionate mai sus si copie legalizata dupa diploma de studiu.

* Persoanele care au fost luate in evidenta CNAS in perioada in care erau inscrise la o facultate cu specializare in asistenta sociala/ master vor depune pe langa documentele mentionate mai sus si copii legalizate dupa diplomele de studiu.

*Persoanele care au fost luate in evidenta CNAS in perioada in care erau inscrise la o facultate cu specializare in asistenta sociala vor achit cotizatia de membru incepand cu luna in care au sustinut examenul de licenta.

Dosarele se pot depune personal sau pot fi trimise prin posta/curierat rapid la sediul CNASR, din Bld-ul General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325.

Vor intra in analiza Comisiei de avizare si atestare profesionala doar dosarele inregistrate la CNASR cu cel tarziu trei zile anterioare datei de intrunire a Comisiei.

Caledarul sedintelor Comisiei de avizare si atestare profesionala este afisat pe site - https://cnasr.ro/sedinte-birou-executiv

Asistentii sociali vor primi, prin email, o instiintare prin care li se va comunica treapta de competenta profesionala obtinuta in urma analizei si aprobarii in Sedinta Biroului Executiv al CNASR, precum si ce procedura trebuie sa urmeze pentru a intra in posesia avizului de exercitare a profesiei de asistent social.

1. Cerere eliberare aviz de exercitare a profesiei

2. Cerere obtinere treapta superioara

3. Declaratie de incompatibilitate

4. Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal

5. Model adeverinta salariat

 

 Taxe 
  1. Taxa de analizare a dosarului pentru inregistrarea in Registrul National al Asistentilor Sociali din Romania - 150 lei;
  2. Cotizatia anuala a asistentilor sociali - 120 lei ( asistentii sociali care solicita inregistrarea in RNASR si depun pentru prima data dosar, vor plati cotizatia dupa ce dosarul va fi aprobat de catre Comisia de Avizare, proportional cu numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului);
  3. Taxa de eliberare a certificatului de recunoastere internationala - 150 lei.

Plata taxelor in vederea inregistrarii, eliberarii documentelor necesare exercitarii profesiei de asistent social, cotizatiilor de membru precum si a oricaror altor taxe catre Colegiul National al Asistentilor Sociali se face prin banca in unul din conturile:

- Cont IBAN: RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 Banca: Raiffeisen Bank, Agentia Piata Romana Bucuresti

- Cont IBAN: RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001 Banca: BCR, Unitatea BCR Unirea

- Sau online pe site-ul CNASR aici - https://portal.cnasr.ro/plata-online

La depunerea banilor, solicitantul va comunica operatorului de tranzactie urmatoarele date:
1. Nume, prenume, cnp - ale persoanei care urmeaza sa obtina dreptul de a profesa ca asistent social in conditiile Legii nr. 466/2004 privind statutul asistentului social.
2. Scopul platii - trebuie sa se specifice clar care este scopul pentru care se face plata conform informatiilor de la sectiunea Taxe si Cotizatii.

 

 Procedura si conditii 

Extras din Hotararea nr. 8 a Biroului executiv al CNAS, publicata in Mof. al Romaniei, partea I, nr.315 din 6 mai 2011

Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, treptele de competență profesională prevăzute în Anexa nr 1 a Codului deontologic al profesiei de asistent social publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 06/03/2008, se acordă persoanelor prevăzute la art.2 alin. (2) lit.a)-d) din Legea nr.466/2004, privind statutul asistentului social, cărora le-a fost aprobată cererea de inscriere ca membru în Colegiu, în funcție de criteriul vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social cumulativ cu cel al practicii în domeniul asistenței sociale realizate dupa obținerea diplomei de licență în specializarea asistență socială, dupa cum urmează:

a) mai puțin de 12 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională debutant.
b) minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și minim 1 ani vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională practicant.
c) minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și minim 3 ani vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională specialist.
d) minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și minim 5 ani vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională principal.

(2) În cazul persoanelor care îndeplinesc condițiile de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social dar nu îndeplinesc sau nu pot face dovada îndeplinirii condiției de vechime a practicii în domeniu, treptele de competență se acordă în funcție de criteriul vechimii practicii în domeniu așa cum rezultă din documentele justificative, potrivit tranșelor de vechime prevăzute la alin.(1).

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător și persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, care au obținut diploma de licență în specializarea asistență socială.

Art.3. - (1) Acordarea treptelor de competență se realizează de către Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, la propunerea Comisiei de avizare și atestare profesională, în baza analizării cererii și documentelor depuse de solicitant și se înscriu în avizul de exercitare a profesiei.

(2) Cererea și documentele necesare se depun la secretariatul Colegiului personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curierat rapid, urmând a fi soluționată în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii. În situația depunerii unei documentații incomplete, termenul se prelungește cu încă 30 de zile.